loader
AVIATION TI

Latest News

Train the Trainer (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών)
(Προετοιμασία για την εξέταση στο ΠΕΠ Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑΝΑΔ)
 
 

Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα ( Π009026)
 
Ημερομηνίες: 20-21 Μαρτίου και 27-28 Μαρτίου 2017  08.30- 16.30
 
Διάρκεια: 28 ώρες (4 ημέρες)
Τοποθεσία: ATI, Νίκης και Κάστορος 1,
                        1087, Ακρόπολις, Λευκωσία
Γλώσσα:     Ελληνικά
Συμμετοχή: 6-16
Εκπαιδεύτριες: Βούλα Χατζηπαναγιώτου &  Λία Καλλίδου- Έλληνα
 
 
 
Τιμή:                                                               € 780 ( + ΦΠΑ)
Επιχορήγηση ( κατά προσέγγιση) :               € 476
Επένδυση                                                      € 304  ( + ΦΠΑ)
     
     
Το εργαστήριο απευθύνεται σε:
Η συγκεκριμένη εκπαίδευση απευθύνεται σε έμπειρους και νέους εκπαιδευτές σε οποιοδήποτε θεματικό πεδίο ή στελέχη εταιρειών/επιχειρήσεων/οργανισμών που έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση και θέλουν να αποκτήσουν την πιστοποίηση του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης- Επίπεδο 5 ( με βάση το σχετικό πρότυπο της ΑΝΑΔ)
Σκοπός


Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ούτως ώστε να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ <Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο 3>

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ούτως ώστε να εντοπίζουν ανάγκες κατάρτισης, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, να τα υλοποιούν και να τα αξιολογούν.
 
Στόχοι:


Με το πέρας του σεμιναρίου αυτού ( και την επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις που θα γίνει σε συνεννόηση/βοήθεια/συμμετοχή από την ΑνΑΔ), οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης
Το σεμινάριο έχει επίσης ως στόχο την βελτίωση και τον εκλεπτυσμό ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο από έμπειρους ή σχετικά νέους εκπαιδευτές σε οποιοδήποτε θεματικό πεδίο. Η εξάσκηση και τελειοποίηση της εισήγησης (παρουσίασης) του κάθε συμμετέχοντα επιτυγχάνεται άμεσα με τον εντοπισμό και καταγραφή των αδυναμιών του αλλά και των εμποδίων που παρουσιάζονται  καθ’ όλη την διάρκεια της παρουσίασης του.
Επίσης με το πέρας του σεμιναρίου αυτού οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:
·         Να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά ενός εξαιρετικού εκπαιδευτή
·         Να διεξαγάγουν σύντομες εκπαιδεύσεις της ομάδας που ενσωματώνουν τις βασικές έννοιες της κατάρτισης
·         Να αναγνωρίζουν τη σημασία της εξέτασης των συμμετεχόντων και των αναγκών κατάρτισης τους,   συμπεριλαμβανομένων και των διαφορετικών στυλ μάθησης και τις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων
·         Να ενισχύσουν την κατανόηση των μαθησιακών στυλ και πώς να τους χρησιμοποιήσουν στην τάξη
·         Να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό στυλ εκπαίδευσης, με τη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων και τεχνικών
·         Να κατανοούν τις βασικές αρχές της αποτελεσματικής επικοινωνίας σε περιβάλλον εργαστηρίου
·         Να εξηγούν διάφορες μέθοδοι για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων διδασκαλίας που βασίζεται σε ενεργό  συμμετοχή.
·         Να περιγράφουν μια ανάλυση των αναγκών και γιατί είναι ένα απαραίτητο βήμα σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης
·         Να γνωρίζουν πώς να γράφουν εκπαιδευτικούς στόχους και να αξιολογήσουν κατά πόσο οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί στο τέλος της περιόδου άσκησηςΜέθοδος Κατάρτισης: Κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Τεχνικές Κατάρτισης:
Προτείνεται η χρήση μοντέρνων τεχνικών εκπαίδευσης για την αφομοίωση της ύλης, με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν πρακτική εφαρμογή στα θέματα που διδάσκονται.

Συγκεκριμένα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν:
 • διάλεξη/εισήγηση
 • συζήτηση
 • εργασία σε ομάδες
 • μελέτη περίπτωσης
 • υπόδυση ρόλων
 • προβολή βίντεο και συζήτηση
 • Οπτικογράφηση
 •  
Μέσα κατάρτισης:
 • Χαρτοπίνακας
 • Πίνακας
 • Laptop
 • DVD player
 • Ηχητικό Σύστημα
 • Projector
 • Εκπαιδευτικά εγχειρίδια
 • Κάμερα οπτικογράφησης

Υλικά κατάρτισης:
 • Γραφική Ύλη όπως μαρκαδόροι, highlighters, post it notes
 • Διαφάνειες
 • Ψηφιακοί Δίσκοι
 
TimeTable- Πρόγραμμα


1η Ημέρα  - Δευτέρα 20/03/2017


Εισαγωγή
Βασικές έννοιες στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων
Εκπαίδευση ενηλίκων και σύγχρονη πραγματικότητα
-          Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
-          Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του συστήματος επαγγελματικής κατάρτιση
-          Η επαγγελματική κατάρτιση στην Κύπρο
-          Η Εκπαίδευση των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης- το Πρότυπο
 
Θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
-          Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων
 
Θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
-          Εμπόδια και προϋποθέσεις μάθησης
Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
-          Ο Εκπαιδευτής και οι εκπαδευόμενοι
-          Σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας
Το Πρότυπο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διάγνωση Αναγκών Κατάρτισης
-          Διερεύνηση και ανάλυση αναγκών ευρύτερου οικονομικού και παραγωγικού τομέα
-          Διερεύνηση συλλογικών αναγκών κατάρτισης οργανισμών
 
2η Ημέρα  - Παρασκευή 21/03/2017
Διάγνωση Αναγκών Κατάρτισης (συνέχεια)
-          Διερεύνηση και ανάλυση ατομικών αναγκών κατάρτισης των καταρτιζόμενων
-          Πρακτική άσκηση
Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
-          Καθορισμός και διατύπωση στόχων κατάρτισης
-          Σχεδιασμός περιεχομένου δόμησης εκπαιδευτικών ενοτήτων
-          Εναρκτήρια και τελική συνάντηση
Μεθοδολογία Κατάρτισης: Εκπαιδευτικές Τεχνικές και εποπτικά μέσα
-          Μέθοδοι κατάρτισης
-          Εκπαιδευτικές τεχνικές
-          Εκπαιδευτικά μέσα
 
3η Ημέρα  - Πέμπτη 27/03/2017
Μεθοδολογία Κατάρτισης: Εκπαιδευτικές Τεχνικές και εποπτικά μέσα (συνέχεια)
-          Κριτήρια Επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων
Μικροδιδασκαλία – δειγματικό πρόγραμμα κατάρτισης
-          Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
-          Υλοποίηση μικροδιδασκαλίας
-          Κριτήρια επιτυχούς μικροδιδασκαλίας
-          Χρήση εποπτικών μέσων κατά την παράδοση του προγράμματος
-          Προετοιμασία του υλικού ως οδηγός κατεύθυνσης για την εισήγηση σας
-          Πρακτική εξάσκηση
 
4η Ημέρα  - Παρασκευή 28/03/2017
Μικροδιδασκαλία - δειγματικό πρόγραμμα κατάρτισης
-          Πρακτική εξάσκηση ( συνέχεια)
Υλοποίηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
Διενέργεια έναρξης της κατάρτισης
-          Προετοιμασία εκπαιδευτή
-          Σχεδιασμός πρώτης συνάντησης
-          Ο έλεγχος της ομάδας
-          Δεξιότητες επικοινωνίας – τεχνικές ερωτήσεων
-          Διαχειριστικές συμπεριφορές του εισηγητή
-          Η χρήση του χιούμορ και η γλώσσα του σώματος
-          Προετοιμασία αντιμετώπισης κρίσης
-          Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς στην αίθουσα
-          Αντιμετώπιση προβλημάτων διαφορετικού επιπέδου δεξιοτήτων εκπαιδευομένων
-          Λειτουργία και δυναμική των εκπαιδευτικών ομάδων
-          Αξιοποίηση της διεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
Σχεδιασμός και διεξαγωγή της αξιολόγησης
-          Τύποι και μοντέλα αξιολόγησης
-          Αντικείμενα και άξονες αξιολόγησης
-          Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων
-          Συγγραφή έκθεσης αξιολόγησης
-          Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων
 
Συγγραφή έκθεσης αξιολόγησης
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με αξιολόγηση των εκπαιδευτών, του περιεχομένου του προγράμματος των συνθηκών καθώς και της οργάνωσης κατάρτισης.
 
Στους εκπαιδευόμενους, με το πέρας των πρώτων δύο ημερών, θα δοθούν οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές ώστε να  προετοιμάσουν την εργασία που απαιτείται από την ΑΝΑΔ. Γι’ αυτό τον λόγο το δεύτερο μέρος των μαθημάτων έχει απόσταση μίας εβδομάδας από το πρώτο, ώστε να τους δοθεί χρόνος να προετοιμάσουν την σχετική εργασία.
Η εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να πάρουν την πιστοποίηση
 
Όλοι οι εκπαιδευόμενοι/νες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 
 

Εκπαιδεύτριες:
Παρασκευή ( Βούλα) Χατζηπαναγιώτου και Λία Καλλίδου- Έλληνα. Και οι δύο εκπαιδεύτριες είναι πιστοποιημένες εκπαιδεύτριες από την ΑΝΑΔ, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η κυρία Χατζηπαναγιώτου, ήταν μία από τις βασικές εκπαιδεύτριες που χρησιμοποίησε η ΑΝΑΔ, τα προηγούμενα χρόνια για την συγκεκριμένη εκπαίδευση εκπαιδευτών- προετοιμασία για την πιστοποίηση ΕΕΚ από την ΑΝΑΔ.
 
Σύντομα Βιογραφικά
Παρασκευή ( Βούλα) Χατζηπαναγιώτου
Η Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής, καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης κατέχει το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση και το Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Έχει εργαστεί ως Ειδική Επιστήμονας στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης. Από το 2004 έως σήμερα είναι Καθηγήτρια Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη θεματική ενότητα «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Από το 2008 έως το 2012 εργάστηκε ως Καθηγήτρια Σύμβουλος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συμμετέχει ως επιστημονική συνεργάτιδα και αξιολογήτρια σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και διδάσκει ως επιμορφώτρια σε πολλά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών και στελεχών της διοίκησης. Από το Σεπτέμβρη του 2008 εργάζεται ως Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις διαδικασίες του προγραμματισμού, της αξιολόγησης και της λήψης αποφάσεων, στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στην εισαγωγή καινοτομιών στα σχολεία, στη σχολική βελτίωση  και στη ΔΟΠ. Έχει δημοσιεύσει τέσσερα βιβλία, άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συμμετέχει με εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
( Η κυρία Χατζηπαναγιώτου ήταν βασική εκπαιδεύτρια της ΑνΑΔ, όταν η Αρχή παρείχε τη συγκεκριμένη εκπαίδευση)
 
Λία Καλλίδου- Έλληνα                                                   
Η Λία Καλλίδου- Έλληνα είναι η Γενική Διευθύντρια του εκπαιδευτικού κέντρου ΑΤΙ, το οποίο εδρεύει στη Λευκωσία και εκπροσωπεί διεθνείς οργανισμούς όπως η ΙΑΤΑ και ICAO/FIATA. Με σπουδές στη Νομική (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και μεταπτυχιακό στην Πολιτική Κοινωνιολογία ( με έμφαση στην επικοινωνία και τα ΜΜΕ) από το London School of Economics (LSE), ασχολείται για πολλά χρόνια με την επικοινωνία και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η Λία στην πολύχρονη διαδρομή της στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων  έχει εκπαιδεύσει εργαζόμενους σε Δήμους, δημόσιους οργανισμούς καθώς και ιδιωτικές εταιρείες, τράπεζες κ.α. Έχει ασχοληθεί μεταξύ άλλων με θέματα όπως η εταιρική επικοινωνία (εσωτερική και εξωτερική), εταιρικές παρουσιάσεις, η εξυπηρέτηση πελατών/επιβατών, η διαχείριση των ΜΜΕ και σωστή παρουσία. η διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, θέματα ισότητας στον εργασιακό χώρο και ιδιαίτερα το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης καθώς και πολλά άλλα Έχει συνεργαστεί με την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης καθώς και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Έχει εργαστεί σε πολυεθνικό/διεθνές αλλά και τοπικό περιβάλλον με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης  Ανθρώπινου Δυναμικού ( ΑΝΑΔ).
Έχει διατελέσει περιφερειακή διευθύντρια επικοινωνίας και μάρκετινγκ σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, η οποία είχε έδρα την Κύπρο και δραστηριότητα σε πάνω από 45 χώρες, μέσα στα βασικά καθήκοντα της ήταν η εκπαίδευση εργαζομένων, κυρίως σε θέματα επικοινωνίας. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στα Μέσα Ενημέρωσης (εφημερίδες - περιοδικά - τηλεόραση - ραδιόφωνο) ως διευθύντρια εφημερίδας, αρχισυντάκτρια τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών εκπομπών, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του ΔΣ του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ)
 
 
© 2015 Aviation TI | All Rights Reserved
Website by BLEND